O Nas


Stowarzyszenie o nazwie POROZUMIENIE ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ powstało dnia 19.04.2006r. w Sochaczewie i obejmuje swoim działaniem teren Miasta i Powiatu Sochaczewskiego.
Prezesem jest Wójt Gminy Sochaczew Mirosław Orliński.
Jesteśmy Stowarzyszeniem apolitycznym, dobrowolnym, ponadpartyjnym i samorządowym, którego członkowie opierają swoją działalność na bezinteresownej, społecznej pracy nie przynoszącej żadnych korzyści finansowych.

Nasze cele to:
  • nawiązywanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu sochaczewskiego,
  • wspieranie inicjatyw gospodarczych w celu poprawy warunków bytowych mieszkańców Ziemi Sochaczewskiej,
  • poprawa stanu infrastruktury dróg na terenie powiatu sochaczewskiego,
  • promocja i wspieranie działalności rodzinnych gospodarstw rolnych,
  • wspieranie inicjatyw zapewniających poprawę bezpieczeństwa na terenie działania Stowarzyszenia,
  • czuwanie nad prawidłowym rozwojem placówek oświatowych i kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania patologii społecznej oraz propagowanie programów profilaktycznych,
  • wspieranie instytucji związanych z pomocą społeczną z terenu naszego powiatu,
  • troska o poziom usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców naszego terenu.
Realizujemy je poprzez występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji, organizowanie i współorganizowanie prelekcji, imprez promocyjnych, kontakty z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, szkołami, świetlicami oraz mieszkańcami miasta i powiatu.
Zamierzone cele Stowarzyszenie „Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej” osiąga również pozyskując nowych działaczy, a także współpracując z sympatykami i osobami wspierającymi realizację regulaminowych celów Stowarzyszenia.